Integritetspolicy

Gäller fr o m mars 2024 och tills vidare

  Denna integritetspolicy är framtagen för leverantörer, befintliga och potentiella kunder hos varumärket Roomate, ägt av Viscoast AB, 559355-7423, hädanefter kallat Bolaget, oss eller vi, med anledning av GDPR/dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 som trädde i kraft den 25 maj 2018. Bolaget är skyldigt att informera dig om hur personuppgifter behandlas och ändamålet med behandlingen. I dokumentet finner du all information som vi har blivit ålagda att redovisa för dig.

Personuppgiftsansvarig
VisCoast AB
Org nr 559355-7423
Säte: Varberg
www.roomatepicture.com
hej@roomatepicture.com

  Du har alltid möjlighet att kontakta Bolaget angående hanteringen av dina personuppgifter eller allmänt om denna
integritetspolicy om information skulle saknas här alternativt om något är felaktigt.

Vad utgör personuppgifter?
  Personuppgifter innebär all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person. Detta kan vara en
eller flera faktorer som rör någons fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Vilka uppgifter vi behandlar och varför
  I samband med en beställning samlar, hanterar och lagrar vi uppgifter om ditt namn, e-postadress, telefonnummer
samt uppgifter om ditt företag. Är ett företag registrerat på en privat adress behöver vi ha med den på fakturor. Vi
hanterar de nämnda personuppgifterna eftersom det är nödvändigt för att kunna fullfölja ett avtal i vilket du är part.
Uppgifterna lagras i 3 år efter fullgörandet av den senaste leveransen till dig, detta med rättslig grund berättigat intresse
för att kunna återkoppla/följa upp kontakt samt för att förebygga bedrägeri. Personuppgifter sparas i vårt kundregister,
e-postsystem och i orderdokumentation innehållandes information om din beställning. Enligt rådande lag för arkivering
av bokföring sparas fakturor i 7 år och med dessa också förekommande personuppgifter.

  I samband med ett erbjudande/webinar/digitalmöte/nyhetsbrev samlar, hanterar och lagrar vi uppgifter om ditt namn,
e-postadress, telefonnummer samt uppgifter om ditt företag. Vi hanterar de nämnda personuppgifterna i
direktmarknadsföringssyfte och sparas i 3 år efter den första kontakten, i vårt kundregister och e-postsystem, med
rättslig grund berättigat intresse för att kunna återkoppla/följa upp.

  I de fall du har Enskild firma behandlar vi endast fullständigt personnummer på de platser där det är nödvändigt för
att följa lagar om bokföring och fakturering samt under den överenskomna tid vi sparar din färdiga produkt. På övriga
platser ersätts personnummer med firmans namn eller varumärke.

  Publicering av bild, ljud, namn, email och länk på företagets digitala kanaler sker med ditt samtycke.

Cookies
  I samband med att du besöker vår hemsida får du möjlighet att tacka ja eller nej till cookies som inte är nödvändiga
enligt aktuell policy. Nödvändiga cookies samlar ingen personlig data. Läs mer om cookies här.

Vilka uppgifter vi inte behandlar
  Vi behandlar inte känsliga personuppgifter som etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,
medlemskap i fackförening, hälsotillstånd, sexuell läggning, genetiska och/eller biometriska uppgifter. Vi behandlar inte
heller minderårigas uppgifter. Om Bolaget ofrivilligt skulle delges sådan information, raderas dessa och avsändaren
meddelas så snart som möjligt.

Externa tjänster/tredje part
  I de fall vi använder externa tjänster, s k tredje partstjänster, hänvisar vi till respektive integritetspolicy för mer
information. Extern tjänst med säte utanför EU är godkänd enligt EU-U.S. Data Privacy Framework.

 

Dina rättigheter

Du har rätt till radering av dina uppgifter – helt eller delvis
  Du har rätt att begära att få dina personuppgifter som vi behandlar raderade. Detta gör vi i sådana fall utan onödigt
dröjsmål, dock senast inom en månad, undantaget sådana uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla avtal eller annat
rättsligt förhållande, t ex bokföringslag. Vi kommer också, utan att du aktivt begär det, på eget initiativ radera dina
personuppgifter när det inte längre finns en rättslig grund för fortsatt behandling.

Du har rätt att återkalla samtycke
  Du har rätt att återkalla det samtycke som du lämnat. I sådana fall raderar vi de uppgifter vars behandling grundas på
ditt samtycke. Ditt återkallande av ditt samtycke medför inte att vi är skyldiga att radera uppgifter vars lagliga
behandling grundar sig på avtal eller annat rättsligt förhållande.

Du har rätt till tillgång
  Du har rätt att få bekräftelse av oss om vilka personuppgifter vi behandlar som rör dig och samt följande information:
• ändamålen med behandlingen
• de kategorier av personuppgifter som behandlingen avser
• de mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna lämnas eller ska lämnas till
• den period som personuppgifterna kommer att lagras eller hur denna period fastställs
• om personuppgifter samlas in från någon annan källa än dig: varifrån sådan information kommer och vilka uppgifter
det rör sig om
• förekomsten av automatiserat beslutsfattande och profilering

Du har rätt till rättelse
  Du som registrerad har rätt att av oss, utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad, få felaktiga personuppgifter
som rör dig rättade. Du har även rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter, med beaktande av
ändamålet med vår behandling av personuppgifterna.

  Du har rätt till begränsning
Du har rätt att begära radering eller rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Det kan
komma på fråga om:
• du bestrider personuppgifternas korrekthet för att ge oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
• behandlingen är olaglig men du inte vill att personuppgifterna ska raderas
• vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att fastställa,
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
• du invänt mot behandling som omfattar profilering eller automatiserat beslutsfattande, varmed begränsning sker av
oss i väntan på kontroll av huruvida våra berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än dina berättigade skäl.

Dataportabilitet
  Som registrerad har du rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss. Du har rätt att få
tillgång till sådana personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att
överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, såvida vår behandling av personuppgifterna grundar sig på
samtycke eller om behandlingen sker automatiskt, om vi bedömer det vara tekniskt möjligt.

Du har rätt att invända mot behandling
  Du har rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som avser automatiskt beslutsfattande,
såsom profilering och direktmarknadsföring, om sådan behandling skulle utföras.

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet/Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Du har rätt att lämna klagomål till din nationella tillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter.
Oavsett om vi bedriver vår verksamhet i samma land som du bor i, har du rätt att inge klagomål till din nationella
tillsynsmyndighet. Via länken nedan finner du kontaktuppgifterna till den svenska tillsynsmyndigheten IMY samt till en
lista över kontaktuppgifter till europeiska tillsynsmyndigheter:

https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080

Med reservation för felskrivningar